*** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตร HROD ครั้งที่ 1/2562
Qualifying Exam Result 1st round for Academic Year 2018 Doctor of Philosophy Program in HROD
*** รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
*** ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2562
*** รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมด..
ติดตามชมรายการ NIDA WISDOM for CHANGE ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทาง Nation TV
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมา
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560
อ่านข่าว NIDA ทั้งหมด..

COMMUNITY
 
   
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top